Adventi Nyereményjáték sorozat 2023

NekedTerem Adventi nyereményjáték sorozat 2023.11.30. - 2023.12.20. hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

1.A nyereményjáték szervezője

A „NekedTerem Adventi nyereményjáték” (a továbbiakban: "Nyereménysorozat") szervezője a Supp.li Kft (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 9. A lház, fsz.3. ajtó.; cégjegyzék szám: 01-09-40956966; adószám: 25777752-2-41), a továbbiakban: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Supp.li Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 9. A lház, fsz.3. ajtó.; cégjegyzék szám: 01-09-40956966; adószám: 25777752-2-41;), mint Adatfeldolgozó, a továbbiakban: "Lebonyolító" végzi.

A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.

A nyereménysorozatban a vásárló a rendelésével automatikusan elfogadja  a  jelen hivatalos Szabályzatot.

2.Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Nyereménysorozatban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, a NekedTerem kiszállítási körzetében élő és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező,  a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: "Vásárló"), aki a Nyereménysorozat időtartama alatt

 • 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesül a nyeremény sorozat feltétele.

Vásárló a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen nyereménysorozat szabályzatában ("Nyereménysorozat szabályzat"), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, telefonszámát, e-mail címét az adott Nyeremény sorozattal  összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá Vásárló a részvétellel kifejezetten hozzájárul, hogy adatait a jelen szabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja.

2.2. A Nyereménysorozatban nem vehetnek részt a Szervező/Lebonyolító, illetve a Nyereményysorozat szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. Valamint a cég szállítási körzetén kívül címmel rendelkező magyar állampolgárok.

 

 

 

3.A Nyereménysorozat időtartama:

A játék 2023. november 30. 8 óra 00 perctől 2023. december 20. napja 24 óra 00 percéig tart (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet).

4.A Nyereménysorozat menete

4.1. A Nyereménysorozatban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

A Nyereménysorozatban való részvételhez keresse fel a NekedTerem webshop oldalát (www.nekedterem.hu) és adott időszakon belül online rendeljen bármilyen terméket 8 000 Ft feletti összegben.

A 4 (négy) db nyertest sorsolás útján választjuk ki, akik fejenként 1 (egy) csomag a NekedTerem forgalmazásában álló termelői terméket/termékeket/ajándékcsomagot nyerhet. A csomag tartalma az adott időszakban Facebook posztban lesz megtalálható a Nekedterem rajongói Facebook oldalán (https://www.facebook.com/nekedterem).

Nyeremény időszakok:

 1. advent: november 30. 8.00-tól - december 4. 8.00-ig
 2. advent: december 7. 8.00-tól - december 11. 8.00-ig
 3. advent: december 14. 8.00-tól - december 18. 8.00-ig
 4. advent: december 18. 8.00-tól- december 20. éjfélig

A Nyereménysorozat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Nyereménysorozat szabályzat szerint történik. Amennyiben a Nyereménysorozat szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Vásárló jelen Nyereménysorozat szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereménysorozatban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereménysorozatból automatikusan kizárásra kerül.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Nyereményjátékból.

A Vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

4.2.Nyertesek kiválasztása

Az adott időszakra vonatkozó nyereményjáték lezárását követően időszakonként 1 (egy) db nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. 

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Nyereményjátékból azt a Vásárlót, aki nem felel meg a Nyereménysorozat szabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Vásárlókból azt a Vásárlót, aki a Nyereménysorozat szabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Vásárlót, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Nyereménysorozat tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A sorsolás időpontjai:

 1. advent: november 30. 8.00-tól - december 4. 8.00-ig sorsolás időpontja: december 4. 12:00
 2. advent: december 7. 8.00-tól - december 11. 8.00-ig sorsolás időpontja: december 11. 12:00
 3. advent: december 14. 8.00-tól - december 18. 8.00-ig sorsolás időpontja: december 18. 12:00
 4. advent: december 18. 8.00-tól- december 20. éjfélig sorsolás időpontja: december 20 12:00

4.3.Nyeremény átvétele

A nyertes Vásárlók a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Szervező a nyertes Vásárlót a nyereményről elektronikus úton e-mailben értesíti a sorsolást kisorsolását követően – 2020. 12.04., 2020.12.011., 2020.12.18., 2020.12.21 – 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mailben, a info@nekedterem.hu címre visszajelezni a Lebonyolító részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Lebonyolító észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Lebonyolító által, a Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesítik a sorsolást követően. Ha a nyertes Vásárló bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 4 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel e-mailben, az info@nekedterem.hu címre írt e-mail válaszüzenetében egyeztetjük. A nyereményt a Lebonyolító a Játékos által az Értesítés visszaigazolása során megadott kézbesítési címére kézbesíti. Lebonyolító a nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, a Játék lezárásától számított 14 naptári napon belül. A nyeremény kézbesítettnek minősül, ha a cég futárja sikeresen átadta a nyereményt és a Vásárló aláírja, hogy átvette nyereményét.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Lebonyolítót, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Nyeremény
 2. A nyertes a Supp.li Kft. cég által meghirdetett adott időszakra vonatkozó terméket/termékeket/ajándékcsomagot vehet át az adott időszakban a nyereményjátékkal kapcsolatban posztolt fotón látható nyereményt.

  A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

  A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető.

  A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.

7.Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

8.Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Vásárló ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Nyereményjáték szabályzat 5. pontjában szerepel.

A Vásárló a jelen Nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja Vásárló nevét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Vásárló téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereménysorozat szabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Vásárlóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Vásárlót a Nyereményjátékból. A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Vásárlók, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon vásárlók, akik esélyeik növelése érdekében több vásárlói profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Vásárlót. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Vásárlók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Vásárlót, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Szervező kizárja a felelősséget minden, a nyereményjáték működését biztosító Instagram oldalt, illetve az azt működtető szervert ért ún. külső SQL támadások, valamint a meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzenetet kapnak nyereményeiket illetően, vagy a nyertes/nem nyertes státuszt illetően, úgy ezen esetekre Szervező felelősséget nem vállal.

Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a info@nekedterem.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Adatvédelmi szabályzat

1.Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Supp.li  Kft (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 9. A lház, fsz.3. ajtó.; cégjegyzék szám: 01-09-40956966; adószám: 25777752-2-41), által szervezett Adventi Nyereménysorozat 2023. 11. 230.- 2023.12.20 (“Nyereményjáték”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint „Adatkezelő”).

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok feldolgozásáért a Supp.li Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 9. A lház, fsz.3. ajtó.; cégjegyzék szám: 01-09-40956966; adószám: 25777752-2-41) felel (mint „Adatfeldolgozó”).

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Minden Játékos esetében:

 • Vásárló (érintett) neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

 

Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is.

Az érintett hozzájárulása a megadott időszakokban a nekedterem.hu webshopon leadott rendeléssel lép érvénybe.

A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (a nekedterem adatbázisában).

Nyertes Játékosok esetében:

 

 • Teljes név
 • Születési dátum
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Kézbesítési cím

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Teljes név, e-mail cím, telefonszám és kézbesítési cím adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertesek értesítése, kapcsolattartás a nyertesekkel, nyeremények kézbesítése).

3.A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1034 Budapest, Bécsi út 118/A. postai címen, vagy a info@nekedterem.hu e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.

Ezen kívül a Vásárlót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

4.Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.